Niet onbelangrijk

Privacyverklaring

2 golvende lijnen

Bij het verlenen van haar diensten verwerkt GewoonC je bedrijfs- en/of persoons-gegevens. Om je te informeren hoe GewoonC met je bedrijfs- en/of persoonsgegevens omgaat is deze privacyverklaring opgesteld.

Het gebruik van bedrijfs- en/of persoonsgegevens

GewoonC verkrijgt bedrijfs- en/of persoonsgegevens van je, bijvoorbeeld de gegevens die je op papier of digitaal (via website, e-mail en/of app) verstrekt. Daarnaast kan GewoonC je bedrijfs- en/of persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van haar dienstverlening.

Bedrijfs- en/of Persoonsgegevens

GewoonC verwerkt de volgende categorieën van bedrijfs- en/of persoonsgegevens:


Voor het verwerken van zogenaamde bijzondere persoonsgegevens zal GewoonC separaat je toestemming vragen.

Doeleinden

GewoonC verwerkt deze bedrijfs- en/of persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Grondslagen

GewoonC verwerkt bepaalde bedrijfs- en/of persoonsgegevens om adequaat uitvoering te geven aan de opdracht/overeenkomst, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook worden bedrijfs- en/of persoonsgegevens verwerkt, omdat GewoonC hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

Delen van bedrijfs- en/of persoonsgegevens met derden

Bedrijfs- en/of persoonsgegevens worden slechts aan derden verstrekt voor zover:


GewoonC zal derden geen toegang geven tot je bedrijfs- en/of persoonsgegevens, tenzij dit voor de dienstverlening van haar werkzaamheden noodzakelijk is. GewoonC verplicht de door haar ingeschakelde derden tot geheimhouding van de door haar verstrekte persoons- en bedrijfsgegevens en draagt er zorg voor dat deze uitsluitend worden gebruikt bij de uitvoering van de gevraagde werkzaamheden en in overeenstemming met het doel van de registratie.

Voortvloeiend uit het doel van de registratie zijn onder anderen als derden aan te merken:

Doorgifte van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Je gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van Google Analytics of LinkedIn in het contact. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, waardoor zij gehouden zijn zich te conformeren aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang GewoonC je gegevens bewaart


GewoonC zal uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk is voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat je bedrijfs- en persoonsgegevens bewaard worden zolang ze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Hoe je gegevens beveiligd worden

GewoonC vindt het belangrijk dat je bedrijfs- en/of persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft GewoonC passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

GewoonC

Marsweg 29

8013PD Zwolle

info@gewoonc.nl  


Jacco van der Zee is de functionaris Gegevensbescherming van GewoonC. Bereikbaar via: jacco@gewoonc.nl

Je rechten


Je hebt het recht om GewoonC te verzoeken tot inzage van je bedrijfs- en persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je bedrijfs- en persoonsgegevens.

Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je bedrijfs- en of persoonsgegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je GewoonC verzoeken om overdracht van je bedrijfs- en/of persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je bedrijfs- en/of persoonsgegevens wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je bedrijfs- en/of persoonsgegevens stuur je naar jacco@gewoonc.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt GewoonC je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je bedrijfs- en/of je persoonsgegevens door GewoonC, laat dit dan vooral direct aan GewoonC weten. Komen we er onverhoopt samen niet uit, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

GewoonC kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden steeds op de website gepubliceerd. Daarom wordt aangeraden om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Laatst gewijzigd: 24-04-2021